15 Resina (Expo Teatro Franco Parenti, Milán)

Artista